[ Reading ] ➿ Mali bogowie 2. Jak umierają Polacy Author Paweł Reszka – Bassgrotto.co.uk


Mali bogowie 2. Jak umierają Polacy W Poprzedniej, G O Nej Ksi Ce Mali Bogowie Nominacja Do Nagrody Bestseller Empiku Autor Zatrudni Si W Szpitalu Jako Sanitariusz Tym Razem Je Dzi Z Pogotowiem Do Dramatycznych Przypadk W I Bra Udzia W Dy Urze Na SOR Po Rozmowach Z Dziesi Tkami Lekarzy I Ratownik W Medycznych Nie Mo Na Mie W Tpliwo Ci Polski System Opieki Medycznej To Katastrofa.


10 thoughts on “Mali bogowie 2. Jak umierają Polacy

 1. says:

  4,5 gwiazdekCzyta am pierwsz cz Ma ych Bog w jaki czas temu i nie do ko ca mi ta ksi ka podesz a, co nie znaczy, e mi si nie podoba a Kiedy tylko zobaczy am, e pojawi a si druga cz , do tego z takim podtytu em, wiedzia am, e musz j przeczyta No i przeczyta am I co Kurcze Przera aj ce Og lnie ksi ka jest znacznie lepsza ni pierwsza cz Jest bardziej sp jna i ma flow Jest podzielona na rozdzia y, kt re opowiadaj jak histori Autor i tutaj zbiera informacje z pierw 4,5 gwiazdekCzyta am pierwsz cz M...


 2. says:

  Jest pewien suchar, kt ry kr y po uczelniach medycznych i generalnie rzecz bior c rodowisku Jest kr tkiCzym si r ni ratownik medyczny od balkonu Balkon utrzyma czteroosobow rodzin.Jak jest kr tki, tak jest prawdziwy To samo mo na powiedzie o nowym dziele Paw a Reszki, czyli kontynuacji Ma ych bog w Kto , kto ocenia t ksi k jako nieobiektywn nie ma poj cia o warunkach w jakich przysz o chorowa rodakom W sumie to szcz cie nie zetkn si z systemem, bo Pawe Reszka m g napisa Jest pewien...


 3. says:

  Na wst pie mimo oceny 3 na 5 uwa am, e ka dy powinien si gn po t ksi k Po przeczytaniu pierwszej cz ci Ma ych bog w by em bardzo pozytywnie nastawiony do cz ci drugiej Mimo swoich wcze niejszych za o e dotycz cych kolejno ci czytania, ksi ka ta wpad a z boku, troch poza kolejk Je li komu cz pierwsza nie przypad a do gustu z powodu pewnej dozy powtarzalno ci w historiach, to cz druga zbudowana jest w spos b zgo a inny Autorowi, dzi ki swojej poprzedniej ksi ce, uda o s Na wst pie mimo oceny 3 na 5 uwa am, e ka dy powinien si gn po t ksi k Po przeczytaniu pierwszej cz ci Ma ych bog w by em bardzo pozytywnie nast...


 4. says:

  Przyjecha am w odwiedziny do rodzic w, na stoliku le a a wie o kupiona ksi ka Zaszy am si z ni cichutko w ogrodzie, kilka godzin p niej mog am z powrotem j na stolik od o y Kawa dobrej roboty No i prawda o naszy...


 5. says:

  Zjadliwe, bez wi kszego sza u.


 6. says:

  r d o Gazeta Wyborcza, brak obiektywizmu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *