!!> Epub ➣ The House of Remembering and Forgetting ➢ Author Filip David – Bassgrotto.co.uk10 thoughts on “The House of Remembering and Forgetting

 1. says:

  U ivotu oveka previ e je stvari koje ga optere uju, gu e, remete mu snove i izazivaju bol Sve ovo je jo ja e izra eno ako je ovek pre iveo ne to to obi ne re i ne mogu da opi u veliko zlo koje je u injeno protiv njega, njegovih najbli ih ili celog njemu poznatog univerzuma Godinama kasnije nakon u injenog zla, treba li se vra ati njemu i ve ito ga odr avati u glavi, se anju, kolektivnoj svesti i rovariti po tome kao noktom po sve oj rani i izazivati i dalje bol, ili treba pre i preko svega toga i zaboraviti sve, zarad nekog prividnog du evnog mira i lak eg sna.Filip David u svojoj knjizi Ku a se anja i zaborava ve to tka pri u o onima koji su pre iveli holokaust onima kojima su ponu eni alternativni ivoti menjanjem identiteta Svi likovi u ovom romanu su svedoci u asa i velikog zla i oni se pitaju da li zlo postoji kao opipljivi entitet U toj te nji za definisanjem zla i kakvim takvim poku ajem razumevanja onoga to se nikako ne mo e razumeti, kao u beskrajnoj petlji vrti se glavni lik, Albert Vajs Njegov ivot je poput esherove petlje kru enje po bezbrojnim paklovima se anja iz kojih nema izlaza On uje i sanja fantomske vozove i ve ito tra i izgubljenog brata, gu i se u bolu i krivici ...


 2. says:

  Li ne emotivne pri e pre ivelih uglavnom jevrejske dece tokom i posle drugog sv rata i osvrt na pojam zla odakle ono nastaje, koje su posledice itd prikazan kroz smenu mistike i li nih ispovesti, pri emu je pisac uspeo da na sjajan nepateti an na in prenese posledice tih stradan...


 3. says:

  Pri e o Holokaustu predstavljaju jedno nepregledno , kome se ne nazire kraj i ne zna kona na dubina, ali se zna koje obale je to zapljuskivalo Te obale bile su irom Evrope, uklju uju i i na u Srbiju Ali pri a se ne zavr ava tu, ve dobija jednu iru dimeniju i knjiga Ku a se anja i zaborava ne predstavlja samo osvrt na tragi nu sudbinu jevrejske zajednice u Srbiji Jugoslaviji ve je oli enje i prikaz stradanja svih onih koji su izgubili ivote samo zato to su pripadnici Mojsijeve vere U tom pogledu, ova knjiga je jedan talas u tom nepreglednom moru, jo uvek nedovoljno istra enom i obja njenom naro ito obi nom svetu, ve ini u dru tvu Kao polaznik studija o Holokaustu centra Jad Va em, i nekoga koji se posebno bavi ovom temom, mogu slobodno da preporu im ovu knjigu kao osnov i po etak traganja za razumevanjem onoga to se desilo u najmra nijem periodu i...


 4. says:

  Bolela me ova knjiga Bolela me do kostiju Do svake kosti Filip David ju je napisao iz tonama i tonama bolnijih i iskrenijih kostiju, to znam I napisao ju je savr eno I va no je da su mu dali tu prokletu nagradu, ne samo zato to ju je zaslu io, nego zato to ove teme i ove pri e ne smeju nikada da prestanu da budu aktuelne I ako vam se ini da su ispri ane, da sve znate, da vi e nema ta da se ka e, i ako uzmete knjigu i pro itate je...


 5. says:

  Tolike su nesrece koje sudbinu pojedinca ili cijelog jednog naroda izokrenu naopacke.Zlo koje odjednom sve pohara, kao ono zlo koje je snaslo Jevreje za vrijeme Drugog svjetskog rata.Kako nastaje zlo Koji mu je oblik Da li ga je moguce definisati Opredjeliti se za bolno sjecanje ili zaborav Iako bi zaborav mogao zvucati kao olaksanje, sta bi onda bio covjek...


 6. says:

  li zlo civilizacijska tekovina, ne to iracionalno, u nama skriveno i kroz nas objelodanjeno Ili je ono odvi e banalno da bismo njegovim problematiziranjem opteretili napu eni medijski, znanstveni, knji evni i umjetni ki diskurs I kakav je ivot obojen svepro imaju im osje ajem krivnje Ima li u prostoru oslikanom zlom ije praznine zapunjuje krivnja mjesta subverziji, pozitivnom i pogledu vrsto usmjerenom prema naprijed U posljednjem romanu nagra ivanog srbijanskog autora Filipa Davida Ku a se anja i zaborava ova se pitanja sudaraju i isprepli u u pri i pro etoj elementima magijskog realizma Te ka pitanja tra e aktivnog itatelja i ne trpe tekstualnu lako u i jednostavnost S tom se mi lju itatelji esto ogra uju od knjige ija se tema konstruira oko pitanja Holokausta i metafizike zla I ta ih misao pre esto od takve knjige odbije U slu aju Ku e se anja i zaborava ije je hrvatsko izdanje zapre i ka nakladni ka ku a Fraktura objavila lani, vo en tom pretpostavkom itatelj e ostati uskra en za vrijedno, oplemenjuju e, upe atljivo i iznena uju e osloba aju e itateljsko iskustvo Ne uskrativ i ni sebi ni itatelju ni ta od tekstualne ozbiljnosti i kvalitete, autor na posve neposredan, iskren i intiman na in komunicira s itateljem dopu taju i time svakom ponaosob stvaranje vlastitog itateljskog iskustva, vlastito pro ivljavanje teksta i...


 7. says:

  Jedna od onih knjiga za koje vam se ini da nema nijednu suvi nu re Veoma koncizno napisana, ita se lako i brzo, uprkos tome to govori o te koj temi Zlo u 2 svetskom ratu i nepravda u injena Jevrejima je ne to o emu su sve mogu ...


 8. says:

  Kad svane dani mrtvi probude sei zora nova do ei pro e no Pre par meseci sam, sasvim slu ajno, nabasala na ostvarenje Gorana Paskaljevi a Kad svane dan Moram priznati da odavno nisam pogledala bolji noviji, posebno doma i film Podsetio me na Ki ov roman Pe anik.Bila je to pri a potresna, univerzalna, topla, LJUDSKA Tema holokausta dotaknuta kroz sudbinu upravo penzionisanog profesora muzike, Mi e, koji iznenada otkriva da je usvojen i da su njegovi pravi roditelji, Jevreji, stradali u logoru na Starom Sajmi tu Kroz sredi nji motiv nezavr ene partiture koju mu je ostavio otac, Isak odigrava se traganje ve sredove nog oveka za sopstvenim identitetom, borba sa vetrenja ama dru tva koje juri i ne razume, elja da pru i oma pro losti i korenima.Gluma uz naslovnu ulogu fantasti nog Mustafe Nadarevi a, izdvojila bih gotovo ehovljevsku minijaturu Olge Odanovi , scenario Paskaljevi i Filip David , kadrovi, muzika Vlatko Stefanovski sve je na svetskom nivou.I kada sam, itaju i roman Filipa Davida pro logodi njeg laureata NIN ove nagrade negde na sredini stigla do ispovesti Mi e Vulfa Brankova, prepoznala sam poglavlje razvijeno u pomenuti film To je upotpunilo moj utisak i svakako podiglo ocenu ovoj knjizi Dan i no u u ima mi odzvanja jedna melodija Svedo anstvo o nama Da smo bili, postojali Sa tim zvucima le em da spavam, sa njima se budim Uvek sam verovao da je muzika ja a od svega, pa i od ...


 9. says:

  Nije jednostavna pozicija kritikovati knjigu koja na tako iskren na in, uz puno odsustvo patetike, govori o bolu i besmislu zla.Novi roman Filipa Davida obiluje emocijom, krajnje subjektivnom i pro ivljenom, koja podse a i opominje Zato je te ko re i da je roman beskoristan i bez prave vrednosti I nije.Ali je podjednako istinito re i da romanu nedostaje konzistentnost kako u pogledu izgra enosti likova, naracije, motiva i vezivnog tkiva pri e, tako i u pogledu samog kvaliteta pojedinih njegovih poglavlja.Svaki od tih malenih svetova unutar romana vas vu e u sebe ipak nijedan dovoljno da vam pru i pun itala ki do ivljaj Ovo stoga to pri e nisu do kraja izvedene, katkad su ak i bolno prekinute, odnos izme u likova i njihovih ispovesti nije dovoljno razvijen, i sve se u su tini svodi na bolne, sporadi ne refleksije usamljenih, bolje re eno ostavljenih, putnika u vozu ka ni tavilu.Post...


 10. says:

  Nakon toliko pro itanih romana o holokaustu pomisli da se nema to novoga i druga ijeg re i, onda naleti na ovakvu knjigu i shvati da o nekim temama nikad nije previ e napisano Kroz potragu za su tinom zla ispri ano je vi e razli itih pri a jednostavnim jezikom, svaka je na svoj na in potresna, a jednostavan stil ...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The House of Remembering and Forgetting PDF Epub The House Of Remembering And Forgetting Author Filip David Capitalsoftworks.co.uk Young Albert Weiss Was Spared The Horrors Of Auschwitz When His Parents Threw Him And His Brother From The Transport Train Years Later, With The Help Of Other Survivors Of The Holocaust, He Explores The Myriad Ways Of Confronting Not Just The Evil That Robbed Him Of His Childhood, But The Guilt He Feels For Having Lost His Brother On That Wintry Night.This Literary Patchwork Of Fiction And Historical Documents Offers A Compelling Fictional Response To The Theories Of Hannah Arendt.